Spomasz Zamość S.A.

Producent maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego

Ogłoszenia dla akcjonariuszy

2022-04-28 14:09:05 Kwestie techniczne współpracy z Biurem Maklerskim PKO BP SA oraz bankiem PKO BP.

Zarząd spółki uprzejmie informuje, że Akcjonariusze będą mogli tak w ubiegłym roku w oddziałach PKO BP w Zamościu:

- dokonać aktualizacji danych,

- dokonać wypłaty środków,

- wskazać rachunek bankowy lub dokonać jego zmiany.

Jednocześnie informujemy, że Akcjonariusze, którzy wskazali rachunki bankowe w ub. roku otrzymają automatycznie wypłatę dywidendy roku 2022 bez konieczności wizyty w oddziale banku PKOBP (jeśli zostanie podjęta uchwała o wypłacie dywidendy).

 

z poważaniem, prezes zarządu Adam Biczak

2022-04-26 13:11:27 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Spomasz Zamość 4.06.2022

Zamość, dnia 19.04.2022r.

 

Akcjonariusze

Spomasz Zamość Spółka Akcyjna

 

Zarząd Spółki Spomasz Zamość S.A. z siedzibą w Zamościu działając na  podstawie §33.1. Statutu Spółki oraz art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spomasz Zamość S.A. na dzień 4.06.2022r godzina 7:00

 

Walne Zgromadzenie odbędzie się w Karczma Zamojszczyzna, Sitaniec Wolica 217, 22-400 Zamość (naprzeciwko stacji paliw Orlen w Sitańcu).

 

Podpisywanie listy obecności i wydawanie kart do głosowania od godz. 7:00 do godz. 7:30 Rozpoczęcie obrad zgromadzenia godz. 7:30

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej, uchwał i wniosków.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego z działalności Spółki za rok 2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  Zarządu z działalności Spółki za 2021r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021rok.
 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021.
 9. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki (zarządowi i radzie nadzorczej) z wykonania obowiązków za rok 2021.
 10. Przerwa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczących procedury postępowania z kartami do głosowania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres 01.01.2021 – 31.12.2021r.
 13. Wybory Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 14. Wybory Członków Rady Nadzorczej
 15. Wolne wnioski, pytania i odpowiedzi.
 16. Zamknięcie obrad.       

2021-06-18 13:19:31 Dywidenda - Ujawnianie kont bankowych lub zgłaszanie dyspozycji odbioru gotówki w oddziałach Banku PKO w Zamościu

Szanowni Państwo,

Z dniem 1 marca 2021r  nastąpiła dematerializacja akcji i z tym dniem uzyskują moc prawną  wpisy w rejestrze akcjonariuszy który to rejestr akcjonariuszy w wypadku Spomasz Zamość S.A. prowadzi  PKO BP Biuro Maklerskie  na podstawie zawartej ze spółką  umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy.

PKO BP BM  po utworzeniu rejestru, na zasadach określonych w Umowie ze spółką i Regulaminie, zobowiązuje się do  ''pośredniczenia w wypłacie dywidendy akcjonariuszom”

Aby dokonać wypłaty dywidendy należy wskazać swój numer rachunku bankowego do przelania dywidendy lub zażądać wypłaty gotówki w kasie. Można tego dokonać w oddziale Banku PKO BP w Zamościu lub w dowolnym oddziale Biura Maklerskiego Banku PKO BP.

W związku z tym:  

Zarząd Spomasz Zamość S.A. informuje, że począwszy od dnia 21.06.2021r. i w kolejnych dniach akcjonariusze Spółki będą mogli dokonać aktualizacji danych, wskazać rachunek bankowy, dokonać wypłaty środków również w Oddziale PKO BP w Zamościu (Oddział 1 ul. Partyzantów 15 i Oddział 3 ul. Wyszyńskiego 50b, 22-400 Zamość)

Ponadto Zarząd informuje, że zgodnie z Uchwałą WZA przekazane do PKO Biuro Maklerskie środki zostaną  zaksięgowane w dniu 21.06.2021r. na rejestrach rynku niepublicznego akcjonariuszy i po ujawnieniu numerów kont bankowych dywidenda automatycznie znajdzie się na rachunkach bankowych lub będzie mogła być odebrana w kasie banku.

Zwracamy jednocześnie uwagę na jedną rzecz i poprosimy o przyjęcie do wiadomości, że środki zostaną z Państwa rejestru w BM rozksięgowane na rejestry Akcjonariuszy oczywiście 21.06.2021 rano, ale to jednak operacja masowa, która chwilę potrwa, wiec gorąca prośba o to aby Akcjonariusze od samego rana nie oczekiwali w oddziałach na wypłatę środków, bo to spowoduje z ich strony niepotrzebne nerwy i dezorganizację pracy oddziałów.

Proszę pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu osobistego oraz numeru rachunku bankowego na który mają zostać przekazane środki.

Ponadto wskazywanie rachunków bankowych lub odbiór gotówki możliwe jest cały czas w Punktach Obsługi Klienta Biur Maklerskich w całej Polsce. Kierowanie części akcjonariuszy do Banku w Zamościu ma na celu ułatwić zamieszkałym w okolicach Zamościa dokonanie powyższych czynności.

Zarząd Spomasz Zamość S.A.

 

2021-06-17 09:53:08 Dywidenda - Ujawnianie kont bankowych lub zgłaszanie dyspozycji odbioru gotówki

Zarząd Spomasz Zamość S.A. informuje, że od dnia 21.06.2021r. akcjonariusze Spółki będą mogli w Oddziale PKO BP w Zamościu dokonać aktualizacji danych, wskazać rachunek bankowy, dokonać wypłaty środków.

W piątek (18.06.2021), po uzgodnieniach z Bankiem będzie wiadomo, który Oddział PKO BP w Zamościu będzie obsługiwał P. akcjonariuszy.

Ponadto Zarząd informuje, że zgodnie z Uchwałą WZA przekazane do PKO Biuro Maklerskie środki zostaną  zaksięgowane w dniu 21.06.2021r. na rejestrach rynku niepublicznego akcjonariuszy i po ujawnieniu numerów kont bankowych dywidenda automatycznie znajdzie się na rachunkach bankowych lub będzie mogła być odebrana w kasie banku.

 

Nie zmienia to faktu, że rachunki bankowe w celu przelania dywidendy lub składanie dyspozycji wypłaty gotówki w kasie można dokonywać cały czas w Biurze Maklerskim w Lublinie lub w innych Biurach Maklerskich:

·POK BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO

20-002 Lublin
ul. Krakowskie Przedmieście 14

Poniedziałek-Piątek od 8:30 do 17:30

tel. (81) 532 66 37
faks (81) 532 78 34

 

 

 

·POK BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO

97-400 Bełchatów
ul. Wojska Polskiego 65

Poniedziałek-Piątek od 9:00 do 16:00

tel. (44) 635 05 99
faks (44) 635 06 34

·POK BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO

15-426 Białystok
Rynek Kościuszki 16

Poniedziałek-Piątek od 8:30 do 17:00

tel. (85) 678 63 94
faks (85) 678 63 97

·POK BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO

85-005 Bydgoszcz
ul. Gdańska 23

Poniedziałek-Piątek od 9:00 do 17:00

tel. (52) 326 13 84

·POK BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO

42-200 Częstochowa
al. Najświętszej Maryi Panny 19

Poniedziałek-Piątek od 9:00 do 17:00

tel. (34) 378 11 40
faks (34) 378 11 44

·POK BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO

82-300 Elbląg
ul. Teatralna 9

Poniedziałek-Piątek od 9:00 do 17:00

tel. (55) 239 63 14

·POK BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO

80-958 Gdańsk
ul. Okopowa 3

Poniedziałek-Piątek od 9:00 do 16:00

tel. (58) 301 70 90
faks (58) 301 70 90

·POK BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO

81-342 Gdynia
ul. Waszyngtona 17

Poniedziałek od 9:00 do 17:00
Wtorek-Piątek od 9:00 do 16:00

tel. (58) 662 90 33
faks (58) 662 90 39

·ZAMIEJSCOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POK BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO W RACIBORZU

44-335 Jastrzębie Zdrój
al. Piłsudskiego 31

Poniedziałek-Piątek od 9:00 do 17:00

tel. (32) 477 10 22

·POK BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO

58-506 Jelenia Góra
ul. Różyckiego 6

Poniedziałek-Piątek od 9:00 do 17:00

tel. (75) 643 61 72

·POK BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO

40-012 Katowice
ul. Dworcowa 6

Poniedziałek-Piątek od 9:00 do 17:00

tel. (32) 357 99 00
faks (32) 357 99 05

·POK BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO

75-841 Koszalin
ul. Jana Pawła II 23/25

Poniedziałek-Piątek od 9:00 do 17:00

tel. (94) 317 75 29
faks (94) 341 55 76

·POK BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO

31-110 Kraków
ul. Piłsudskiego 19

Poniedziałek-Piątek od 9:00 do 17:00

tel. (12) 370 53 82
faks (12) 422 09 21

·ZAMIEJSCOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POK BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO W RZESZOWIE

38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 3

Poniedziałek-Piątek od 8:30 do 17:00

tel. (13) 437 30 70
faks (13) 437 30 80

·POK BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO

59-220 Legnica
ul. Wrocławska 25

Poniedziałek-Piątek od 9:00 do 17:00

tel. (76) 721 44 32
faks (76) 721 44 34

·POK BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO

92-332 Łódź
al. Piłsudskiego 153

Poniedziałek-Piątek od 9:00 do 17:00

tel. (42) 670 46 96
faks (42) 670 46 93

·POK BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO

10-540 Olsztyn
ul. Dąbrowszczaków 21

Poniedziałek-Piątek od 9:00 do 17:00

tel. (89) 538 05 55

·POK BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO

45-072 Opole
ul. Reymonta 39

Poniedziałek-Piątek od 9:00 do 17:00

tel. (77) 454 71 72
faks (77) 454 97 19

·POK BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO

09-410 Płock
al. Jana Pawła II 2

Poniedziałek-Piątek od 9:00 do 17:00

tel. (24) 264 00 88
faks (24) 264 00 88

·POK BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO

60-682 Poznań
os. Bolesława Śmiałego 121

Poniedziałek-Piątek od 8:30 do 17:00

tel. (61) 855 69 19

·POK BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO

47-400 Racibórz
ul. Pracy 21

Poniedziałek-Piątek od 8:30 do 17:30

tel. (32) 453 94 60
faks (32) 453 94 61

·POK BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO

35-959 Rzeszów
ul. 3 Maja 23

Poniedziałek-Piątek od 8:30 do 17:00

tel. (17) 875 28 84

·POK BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO

41-200 Sosnowiec
ul. Kilińskiego 20

Poniedziałek-Piątek od 10:00 do 17:00

tel. (32) 266 53 86
faks (32) 368 65 02

·POK BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO

70-404 Szczecin
al. Niepodległości 44

Poniedziałek-Piątek od 9:30 do 17:30

tel. (91) 430 62 84
faks (91) 488 98 99

·POK BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO

87-100 Toruń
ul. Szeroka 14/16

Poniedziałek-Piątek od 9:00 do 16:00

tel. (56) 610 47 40

·POK BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO

02-515 Warszawa
ul. Puławska 15

Poniedziałek-Piątek od 9:00 do 17:00

tel. (22) 521 87 10
faks (22) 521 87 16

·POK BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO

00-944 Warszawa
ul. Sienkiewicza 12/14

Poniedziałek-Piątek od 9:00 do 17:00

tel. (22) 525 48 23
faks (22) 525 42 44

·POK BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO

50-082 Wrocław
ul. Ks. Piotra Skargi 1

Poniedziałek-Piątek od 9:00 do 17:00

tel. (71) 371 22 02

 

2021-05-13 05:27:16 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Spomasz Zamość 5.06.2021

Zamość, dnia 11.05.2021r.

 

Akcjonariusze

Spomasz Zamość Spółka Akcyjna

 

Zarząd Spółki Spomasz Zamość S.A. z siedzibą w Zamościu działając na  podstawie §33.1. Statutu Spółki oraz art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spomasz Zamość S.A. na dzień 5.06.2021r godzina 7:00

Walne Zgromadzenie odbędzie się w lokalu JUBILAT ul. Wyszyńskiego 52 w Zamościu.

Podpisywanie listy obecności i wydawanie kart do głosowania od godz. 7:00 do godz. 7:30 Rozpoczęcie obrad zgromadzenia godz. 7:30

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej, uchwał i wniosków.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego z działalności Spółki za rok 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  Zarządu z działalności Spółki za 2020r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020rok.
 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020.
 9. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki (zarządowi i radzie nadzorczej) z wykonania obowiązków za rok 2020.
 10. Przerwa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu urządzeń do automatycznego procesu spawania płaszczy zbiorników.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczących sposobu głosowania.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres 01.01.2020 – 31.12.2020r.
 14. Wolne wnioski, pytania i odpowiedzi.
 15. Zakończenie obrad.     

2021-03-16 06:57:54 Logowanie do aplikacji era ze strony akcjonariusza, Pierwsza wizyta w Punkcie Obsługi Klienta

W przypadku gdy akcjonariusz wyraził zgode na komunikację elektroniczną istnieje możliwość zalogowania się do aplikacji ze strony użytkownika 

Login wpisany jest w dokumencie potwierdzającym zdanie akcji do dematerializacji otrzymanym przy zdawaniu akcji.

Hasło otrzymają Państwo sms-em na numer telefonu podany przy zdawaniu akcji. Hasło to należy zmienić przy zalogowaniu sie - proszę je zapisać w sobie znanym miejscu.

Ze strony aplikacji era na dzień dzisiejszy możliwe jest przeglądanie księgi akcyjnej spółki Spomasz Zamość S.A  oraz wydrukowanie posiadanych przez siebie akcji w formacie pdf. Przez aplikację będą Państwo informowani również o zdarzeniach korporacyjnych np. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 

 

Zasady obsługi Akcjonariuszy zostały przez PKO BP BM określone w Regulaminie rejestru akcjonariuszy w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego (dalej” Regulamin”), 

link do regulaminu /userfiles/Regulamin.pdf

PKO BP BM ww. Regulamin udostępni na stronie internetowej PKO BP BM od dnia 27.02.2021 r.

Link do strony www.bm.pkobp.pl/era/.  Akcjonariusze będą mieli również dostęp do ww. informacji poprzez kafelek „Rejestr akcjonariuszy” udostępniony na stronie głównej PKO BP BM (link https://www.bm.pkobp.pl/).

Adres do załatwiania spraw związanych z przeniesieniem akcji, sprzedażą, darowizną, spadkiem i innymi czynnościami na dzień dzisiejszy to

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego. Punkt obsługi klienta.
Adres: 20-001, Krakowskie Przedmieście 14, 20-400 Lublin  Telefon: 81 532 66 37

PKO BP BM uprzejmie informuje, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu oraz prawidłowej weryfikacji tożsamości Państwa Akcjonariuszy, w trakcie pierwszej wizyty Akcjonariusza w POK PKO BP BM będzie przed rozpoczęciem jego obsługi prosił o potwierdzenie przez Akcjonariusza danych przekazanych przez Spółkę.

Ww. aktualizacja danych nie będzie uniemożliwiała korzystania z aplikacji eRA, z zastrzeżeniem sytuacji w której dane Akcjonariusza przekazane przez Spółkę / Spółki nie będą zgodne a także  nie będą zgodne z danymi PKO BP BM., w tych szczególnych przypadkach Akcjonariusze przed uzyskaniem dostępu do funkcjonalności aplikacji eRA będą musieli dokonać identyfikacji tożsamości w POK PKO BP BM.

strona (link https://www.bm.pkobp.pl/) zawiera, między innymi:

 1. informacje o funkcjonalności aplikacji eRA z perspektywy Akcjonariusza
 2. sekcje pytań i odpowiedzi, gdzie akcjonariusze znajdą informacje podzielone tematycznie między innymi w zakresie:
 • sposobu zmiany danych osobowych i kontaktowych, czy możliwości udzielenia zgody na komunikacje elektroniczną z PKO BP BM i Spółką
 • zakresu wymaganych dokumentów przy zbyciu/ darowiźnie / spadku akcji zapisanych w rejestrze akcjonariuszy
 • sposobach powiadamiania przez PKO BP BM o dokonanych wpisach
 • informacje o tym czym jest wyciąg z rejestru akcjonariuszy czy też świadectwo rejestrowe
 • jak również informacje o możliwych powodach problemów z logowaniem do aplikacji eRA czy o zajęciach komorniczych

 

Strona: